CAPTCHA code

KAMPUS 1 (MI Al Khoiriyyah 01)

  • Address: Jl. Bulustalan 3A No. 253 (Samping Pasar Bulu) Semarang
  • Phone: (024) 355 0238
  • Email: alkhoiriyyah01@gmail.com

KAMPUS 2 (PG - RA - MI Al Khoiriyyah 02)

  • Address: Jl. Indraprasta 3A No. 138 (Samping Hotel Siliwangi) Semarang
  • Phone: (024) 351 4090
  • Email: alkhoiriyyah01@gmail.com

KAMPUS 3 (PG - RA 01 & MA Al Khoiriyyah)

KAMPUS 4 ( MTs - Pesantren Tahfidz Al Khoiriyyah)

  • Address: Jl. Bulustalan 3A No. 256 (Samping Pasar Bulu) Semarang
  • Phone: (024) 351 9952
  • Email: alkhoiriyyah01@gmail.com